Nanotehnologija na Institutu Ruđer Bošković u razvoju vrlo osjetljivih senzora za molekule i svjetlost

Dr. sc. Mile Ivanda
Institut Ruđer Bošković

Srijeda, 20. 11. 2019. u 18:00 sati

U uvodnom dijelu predavanja ukratko će biti predstavljeni trendovi razvoja senzora u svijetu nakon čega će biti prezentiran razvoj senzora na Institutu Ruđer Bošković (IRB) u okviru nedavno osnovanog Centra izvrsnosti za napredne materijale i senzore. Biti će prikazani rezultati razvoja osjetljivih senzora za molekule plina i pare i za infracrvenu svjetlost na bazi funkcionaliziranog nanostruturiranog silicija. Nakon toga biti će prikazan razvoj metode površinski pojačane Ramanove spektroskopije (SERS) te na bazi toga vrlo osjetljivih senzora s pragom detekcije do 10-15 molarnih koncentracija. Biti će prikazana i metoda razvoja vrlo osjetljivih senzora na bazi rezonantne apsorpcije svjetlosti na sfernim optičkim mikrorezonatorima.Festival znanosti - Sinj 2019.
održat će se u Alkarskim Dvorima (Muzej Sinjske Alke) u Sinju.

19. - 23. studenoga 2019.

Na vrh