Goran Tešović, prof. dr. sc.

Klinika za infektivne bolesti Fran Mihaljević
Infektologija

Goran Tešović, specijalist infektologije i pedijatrijske infektologije, rođen je u Puli 1965. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1989. godine. Nakon pripravničkog staža i položenog stručnog ispita zaposlio se kao znanstveni novak, a potom kao specijalizant u Klinici za infektivne bolesti „dr. Fran Mihaljević“ u Zagrebu. Preustrojem Klinike 2010. godine postaje pročelnik Zavoda za infektivne bolesti djece, kao i predsjednik Etičkog povjerenstva Klinike. Uže područje stručnoga interesa dr. Tešovića je intenzivno liječenje pedijatrijskih bolesnika s teškim infekcijama, neuroinfektologija, liječenje bolesnika s teškim infekcijskim komplikacijama primarnih i sekundarnih imunodeficijencija, naročito u pedijatrijskih bolesnika s hematološkim malignim bolestima te dijagnostika i liječenje vertikalno prenosivih infekcijskih bolesti, osobito konatalne CMV infekcije/bolesti. Stručni poslijediplomski studij iz kliničke pedijatrije završio je 1998., a znanstveni poslijediplomski studij iz biomedicine 2001. Magistarski rad “Potreba za artificijelnom ventilacijom u bolesnika s teškim oblikom hripavca” obranio je 2004., a doktorsku disertaciju pod naslovom „Neurovirulencija cjepnog soja virusa mumpsa L-Zagreb“ 2006. U svom dosadašnjem stručnom i znanstvenom radu objavio je veći broj stručnih i znanstvenih članaka, od kojih se 32 citira u bazi Current Contents. Radovi prof. Tešovića do sada su citirani ukupno 235 puta (h-index 9).  Prof. Tešović je sudjelovao u većem broju domaćih i stranih stručnih sastanaka i kongresa od kojih se izdvajaju pozvana predavanja na 32. kongresu UMEMPS-a 2009. i 9. EPNS (European Pedatric Neurology Society) kongresu 2011. Profesor Tešović je i glavni autor prijedloga specijalizacije pedijatrijske infektologije koju je prihvatilo Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske. Odlukom spomenutog Ministarstva određen je za voditelja specijalističke izobrazbe iz spomenute specijalizacije.
Na vrh