Ivan Sondi, prof. dr. sc.

Sveučilište u Zagrebu
Geologija

Ivan Sondi
redoviti je profesor Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te gostujući profesor Instituta Jožef Stefan iz Ljubljane. Predavač je i na doktorskom studiju Oceanologije (PMF, Sveučilište u Zagrebu). Bavi se istraživanjima u području mineralogije okoliša i geokemije, prvenstveno formiranjem nanominerala i mineralnih nanočestica, njihovim površinsko fizikalno kemijskim značajkama i ulogom u biogeokemijskom kruženju tvari u prirodnom okolišu. Prof. Sondi istražuje i složene procese biomineralizacije karbonata na nanorazini. Do sada je objavio 43 originalnih znanstvenih radova 7 poglavlja u knjigama, koinventor je na 5 patenta (US, EP i WPO). Sudjelovao je na više od 50 međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova sa znanstvenim priopćenjima i održao više od 20 pozvanih predavanja. Prof. Sondi je najcitiraniji hrvatski geoznanstvenik i jedan od najcitiranijih  profesora na Sveučilištu u Zagrebu. Prema bazi Scopus znanstveni radovi citirani su više od 4500 puta (h-index 21), a prema bazi Google Scholar  više od 6300 puta (h-index 24). Dobitnik je nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena dostignuća u republici Hrvatskoj u području Prirodnih znanosti i matematike za 2008. godinu. Bio je voditelj većeg broja međunarodnih i domaćih znanstveno-istraživačkih projekata. Godine 2016. izabran je za člana suradnika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za prirodne znanosti.

Na vrh