Ton?i Matuli?, sin Vlade i pok. Katice ro?. Šanti?, ro?en je 26. listopada 1966. godine u Supetru s prebivalištem u Postirima na otoku Bra?u. Osnovnu školu je poha?ao u Postirima. Nakon tri godine srednje škole stupa u "Srednju školu za spremanje sve?enika" – Nadbiskupsko sjemenište – u kojem je maturirao 1985. godine i nakon toga odslužio vojsku u tadašnjoj JRM.

1991. godine diplomirao je na Katoli?kom bogoslovnom fakultetu (KBF) u Zagrebu. Akademske godine 1991./92. poha?ao je poslijediplomski studij na KBF-u Sveu?ilišta u Zagrebu, u VII. specijalizaciji moralne teologije. Za sve?enika Hvarske biskupije zare?en je 25. travnja 1992. godine i do kolovoza 1993. bio je kapelan i vjerou?itelj u Hvaru te župnik u Milni na Hvaru.

Specijalizirao je moralnu teologiju na Institutum Superius Theologiae Moralis «Academia Alphonsiana» Pontificiae Universitatis Lateranensis, gdje je 1995. godine magistrirao (Licentia in Theologia Morali), a 1998. godine obranio doktorsku disertaciju pod naslovom Lo statuto ontologico dell’embrione umano nella prospettiva storica e nel dibattito bioetico attuale alla luce dei dati scientifici moderni, (Ontološki status ljudskoga embrija u povijesnoj perspektivi i u sadašnjoj bioeti?koj raspravi u svjetlu danosti moderne znanosti), pod vodstvom moderatora prof. Maurizia Faggionia i prof. Narcisa Cappelletta (Doctor in Theologia Morali).

U 1995./96. ak. god. sudjelovao je i kompletirao Corso di Perfezionamento in Bioetica na «Istituto di Bioetica» – Policlinico Universitario GemelliFacolta di Medicina e ChirurgiaUniversita Cattolica del Sacro Cuore u Rimu, a 1996./97. sudjelovao je i kompletirao Visiting Fellows Program na prvom akademskom i znanstvenoistraživa?kom bioeti?kom institutu u svijetu «Joseph and Rose Kennedy Institute of Ethics» – Georgetown University u Washington-u, D.C., SAD, pod mentorstvom pionira bioetike i posebno klini?ke bioetike prof. Edmunda D. Pellegrina, dr. med., utemeljitelja «Center for Clinical Bioethics» – Georgetown University Medical Center.

1997./1998. ak. god. upisao je u Rimu dvogodišnji intenzivni Master in Bioethics organiziran na «Pontificio istituto pre gli studi su matrimonio e famiglia» – Pontificiae Universitatis Lateranensis te «Istituto di Bioetica» – Policlinico Universitario Gemelli – Facolta di Medicina e Chirurgia – Universita Cattolica del Sacro Cuore, kojega je morao prekinuti zbog povratka u domovinu, kada preuzima službu kapelana i vjerou?itelja u Starom Gradu te župnika u Selcima na Hvaru.

Na poziv Katoli?koga bogoslovnog fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu došao je u Zagreb te u ljetnom semestru ak. god. 1998./99. zapo?eo nastavni?ku djelatnost, najprije kao vanjski suradnik u svojstvu višeg asistenta pri Katedri moralne teologije i pri Katedri socijalnog nauka Crkve KBF-a u Zagrebu, zatim od ožujka 2000. godine u svojstvu višeg asistenta, a u lipnju 2003. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta. 2009. Izabran je zvanje izvanrednog profesora.

Nositelj je kolegija: Osnovna moralna teologija II (KBF); Bioetika, spolni i bra?ni moral (KBF); Socijalni nauk Crkve II (KBF); Osnovna moralna teologija (KI); Posebna moralna teologija (KI).

Glavno mu je podru?je interesa, kako se moglo vidjeti, bioetika. Bavi se goru?im trenutnim eti?kim problemima s kojima se susre?u prirodne znanosti, pogotovo medicina i (molekularna) biologija, a na tu tematiku objavio je 5 autorskih knjiga, zadnja od kojih, Metamorfoze kulture, je proglašena Hrvatskom knjigom godine za 2009.

 

INTERVIEW: Ton?i Matuli? - Bioeti?ar i profesor moralne teologije (?lanak s hrsvijet.net)

 

U pitanje se stavlja sam opstanak ?ovje?anstva (?lanak iz Glasa Koncila)

 

Don Ton?i Matuli?: Zabrana nije evan?eoska kategorija (?lanak iz Slobodne Dalmacije)

 

Ton?i Matuli? dobitnik nagrade 'Hrvatska knjiga godine' (?lanak s tportal.hr)