Stjepan Mar?elja ro?en je 1941. u Zagrebu. Svjetski je najpoznatiji hrvatski teorijski biofizi?ar, ?lan australske i dopisni ?lan hrvatske Akademije. Profesor je na sveu?ilištu u Splitu i gostuju?i znanstvenik na Australskom nacionalnom sveu?ilištu u Canberri.

Osnovnu je školu i gimnaziju poha?ao u Zagrebu. Diplomirao je na Prirodoslovno-matemati?kom fakultetu u Zagrebu (1964.), a doktorirao je na Sveu?ilištu u Rochesteru, N.Y. (SAD) 1970 godine. Nakon jedne godine provedene na Sveu?ilištu države Utah u Salt Lake Cityju, vratio se u Zagreb (1971.) i zaposlio kao docent na Fizi?kom odsjeku Prirodoslvno-matemati?kog fakulteta. Tijekom idu?ih sedam godina boravio je u Zagrebu, Berlinu i Canberri. Godine 1978. napustio je Zagreb, prihvativši stalno mjesto najprije znanstvenog suradnika, a kasnije (1994.) redovitog profesora na Australskom nacionalnom sveu?ilištu u Canberri, gdje je ostao dvadesetak godina, tijekom kojih je kao gostuju?i profesor boravio na Universite de Paris-Sud, Orsay (1981.), College de France - Paris (1983.), na Sveu?ilištu u Goteborgu - Švedska (1998./99.) i Sveu?ilištu u Tel-Avivu - Izrael (1999./2000). U razdoblju 2002-2004 bio je ravnatelj Instituta Ru?er Boškovi?.

Mar?elja je dao istaknute doprinose razli?itim podru?jima fizike, posebno biofizike. Znanstveni rad zapo?eo je u fizici ?vrstog stanja, naro?ito u prou?avanju supravodljivosti tankih filmova. Svjetski je glas stekao po teoriji strukturnog ure?enja teku?ih kristala i bioloških membrana. Prou?avao je i pretvorbu signala iz retine oka u elektri?ne podražaje u vidnom korteksu mozga. Postavio je teoriju reprezentacije signala, koja dobro objašnjava opaženo ponašanje elektri?nog podražaja u mozgu, posebno ovisnost o vremenu i prostoru. Razvio je teoriju koja objašnjava specifi?no ponašanje molekulskih sila u blizini nabijenih površina, uronjenih u otapala i elektrolite.

Slovi za jednog od najboljih hrvatskih znanstvenika, a njegov je rad široko prihva?en, kao što se može prosuditi na temelju mnoštva citata - oko 6 000, pozvanih predavanja na znanstvenim skupovima i drugih me?unarodnih nagrada i priznanja, izme?u ostaloga i ?lanstva u dvjema nacionalnim akademijama znanosti, australskoj i hrvatskoj.

 

Stjepan Mar?elja – biofizi?ar koji je po?eo preporod 'Ru?era Boškovi?a' (?lanak iz Nacionala)

 

Hrvatske znanstvene zvijezde (?lanak iz Nacionala) (PDF)

 

Vlast poti?e obmane (?lanak na feral.hr)