Stanko Popovi?, redoviti profesor u trajnom zvanju, ro?en je 26. rujna 1938., ?itluk (Hrvace, Sinj), Hrvat.

Završio je gimnaziju  u Zadru 1956. Diplomirao iz eksperimentalne fizike 1961., magistrirao iz fizike ?vrstog stanja 1965. (Interpretacija Debye-Scherrerovih rentgenograma grafita, mentor prof.dr.sc. K. Kranjc)  i doktorirao iz fizike 1968. (Studij mikrostrukturnih parametara polikristalnog grafita, mentor K. Kranjc), sve na Prirodoslovno matemati?kom fakultetu, Zagreb (PMF).

Od 1961. radi u Institutu Ru?er Boškovi?, Zagreb (IRB) kao znanstveni asistent, za znanstvenog suradnika je izabran 1971., za višeg znanstvenog suradnika 1975., za znanstvenog savjetnika 1979. Od 1987. do 1997. radi kao redoviti profesor u Fizi?kom odsjeku PMF i znanstveni savjetnik u IRB. Od 1997. radi u Fizi?kom odsjeku PMF kao redoviti profesor u trajnom zvanju.

Vodio je predmete Osnove fizike 1 - 4, Odabrana poglavlja op?e fizike, Fizika za biologe. Bio je gostuju?i profesor na Pedagoškom fakultetu u Osijeku (1985./86.). Na poslijediplomskom studiju je nastavnik od 1971., a sada vodi predmete Difrakcija u polikristalu i Eksperimentalna istraživanja u fizici ?vrstog stanja. Voditelj je diplomskih (25), magistarskih (4) i doktorskih (8 voditelj, 4 suvoditelj) radova. Kao gostuju?i znanstvenik boravio je u Metallurgy Department, University of Manchester (1968./69.), Slovenska akademija vied, Bratislava (1972.), Martin Luther Universität, Halle (višekratno). Znanstveno djeluje u podru?ju kristalografije i fizike ?vrstog stanja, uz primjenu rendgenske difrakcije, elektronske mikroskopije i difrakcije, te spektroskopskih tehnika. Dao je doprinos teorijskom i eksperimentalnom razvoju metoda rendgenske difrakcije i primjeni tih metoda u istraživanju procesa precipitacije u prezasi?enim ?vrstim otopinama metalnih slitina i faznih dijagrama metalnih oksida.

Objavio je oko 230 znanstvenih radova, od toga 200 u ?asopisima koje navodi Current Contents, te 15 stru?nih radova (3 u Tehni?koj enciklopediji). Prema Science Citation Index, radovi su citirani oko 2500 puta. Važni su mu radovi: Unit Cell Parameter and Thermal Expansion Measurement of Single Crystals by X-ray Diffraction, Phys. Stat. Sol. A 23(1974)265; The Doping Method in Quantitative X-ray Diffraction Phase Analysis, J. Appl. Cryst. 12(1979)205; 16(1983)505; 18(1985)80; Integral Breadth Methods in Diffraction Line Broadening, J. Appl. Cryst. 29(1996)16; A Study of Al-Zn Alloys at Elevated Temperatures by X-ray Diffraction, Phys. Stat. Sol.(a)140(1993)341; Precipitation and Dissolution Phenomena in Al-Zn Alloys, Croat. Chem. Acta 72(1999)621; 82(2009)405; Structural Properties of the System m-ZrO2 -a-Fe2O3 , J. Alloys Comp. 241(1996)10.

Prema Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (1996. - 2005.) ubraja se me?u vode?e prirodoslovce u Hrvatskoj. Na znanstvenim je skupovima podnio oko 210 priop?enja, od toga 16 pozvanih predavanja (11 na me?unarodnim skupovima, npr. Europski kristalografski sastanak, Ljetna škola iz kristalografije). Bio je ?lan i predsjednik odbora za pripremu 11 doma?ih i 20 me?unarodnih skupova, te dva europska skupa. Bio je predsjednik Znanstvenog vije?a polja fizika na IRB-u (1980. - 1983.), delegat IRB-a u Savjetu Europskog fizikalnog društva (1983. - 1988.). Voditelj je istraživa?kih projekata (od 1976.), voditelj projekta Hrvatska-SAD (od 1995). Bio je tajnik Hrvatske kristalografske zajednice (1992. - 2005.), a sada je predsjednik (od 2006.), te delegat pri prijemu iste u me?unarodne udruge (1992.).

Recenzent je niza znanstvenih radova u me?unarodnim ?asopisima, projekata, udžbenika iz fizike.

Bio je ?lan  Vije?a za školske udžbenike Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ), voditelj Predmetnog povjerenstva MZOŠ za izradu Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda iz fizike (2004-2006), te zamjenik voditelja Vije?a za nacionalni kurikul (2009). ?lan je Mati?nog odbora za podru?je prirodnih znanosti, polje fizika (MZOŠ). ?lan je  Europskog savjeta za difrakciju u polikristalu (EPDIC, od 2001). ?lan je suradnik HAZU od 1992. i redoviti ?lan HAZU  od 2004. Dobio je Nagradu grada Zagreba (1974) i Državnu godišnju nagradu (2000) za znanstveni rad, za razvoj originalnih metoda u istraživanju kristalnih tvari.

 

 

Bio je ?lan  Vije?a za školske udžbenike Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ), voditelj Predmetnog povjerenstva MZOŠ za izradu Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda iz fizike (2004-2006), te zamjenik voditelja Vije?a za nacionalni kurikul (2009). ?lan je Mati?nog odbora za podru?je prirodnih znanosti, polje fizika (MZOŠ). ?lan je  Europskog savjeta za difrakciju u polikristalu ( EPDIC, od 2001). ?lan je suradnik HAZU od 1992. i redoviti ?lan HAZU  od 2004.  Dobio je Nagradu grada Zagreba (1974) i Državnu godišnju nagradu (2000) za znanstveni rad, za razvoj originalnih metoda u istraživanju kristalnih tvari.