Danica Ramljak, dr. sc. diplomirala je (1982.) i magistrirala na Veterinarskom fakultetu Sveu?ilišta u Zagrebu (1984.). Godine 1987. u konkurenciji s preko 200 istraživa?a dobiva ameri?ku stipendiju Cochran za istraživa?ki rad u Russell Research Center u Athens, GA te na University of Georgia, Athens, SAD  poha?a doktorski studij i radi na istraživanjima moleularnih mehanizama djelovanja karcinogenih mikotoksina. Nakon doktorata  koji je obranila na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu 1992. godine, ponovo odlazi u SAD na postdoktorski rad na prestižnom National Institutes of Health (NIH) - National Cancer Institute gdje se bavila istraživanjima molekularnih mehanizama uklju?enih u nastanak tumora koriste?i predklini?ke modele.  Godine 1999. postaje istraživa? i predava? na Lombardi Cancer Center i Medicinskom fakultetu Sveu?ilišta Georgetown u Washington, DC.

Tijekom aktivnog znanstvenog i predava?kog rada sa doktorskim studentima uspješno je vodila me?unarodne i ameri?ke nacionalne znanstvene projekte fokusirane na predklini?ke modele ljudskih tumora, te je sudjelovala u suradnji s biotehnološkim tvrtkama i farmaceutskom industrijom.  Od 2003. godine napušta aktivan laboratorijski rad i bavi se znanstvenim menadžmentom, pripremom, uspješnim pisanjem i recenzijom me?unarodnih znanstvenih projekata financiranih od NIH-a i EU-a te koordinacijom velikih multinacionalnih projekata u SAD-u i Europi.

U radoblju od 2003. do 2009. dr. Ramljak je bila predsjednica Uprave konzultantskog društva Medora Global Consultants, LLC, te direktor predstavništva u Hrvatskoj.

Recenzent je niza znanstvenih ?asopisa, ekspert strateške skupine Europske komisije za recenziju EU projekata ukupno financiranih u iznosu od 12m eura (FP7 i Innovative Medicine Initative) te kao poseban ekspert sudjeluje u strateškim projektima National Cancer Institute u Europi. U okviru toga organizirala je i su-organiziorala nekoliko me?unarodnih konferencija fokusiranih na suradnju SAD-a i Europe, posebice Hrvatske u okviru kojih je Zagreb  posjetio i bivši direktor NIH dr. Elias Zerhouni. Od svibnja 2009. dr. Ramljak ravnateljica je Instituta Ru?er Boškovi?, najve?eg i najprestižnijeg hrvatskog znastvenog instituta u podru?ju prirodnih znanosti.

 

 

Intelektiv - konferencija o intelektualnom vlasništvu u velja?i u Zagrebu (?lanak iz Nacionala)

 

Strateški sastanak o mogu?nostima ulaska Hrvatske u ?lanstvo CERN-a

 

Danica Ramljak: "Ru?er Boškovi?" mora zaraditi novac (?lanak iz Slobodne Dalmacije) (PDF)

 

Ru?er treba biti naš Princeton na kojemu ?e država zara?ivati (?lanak iz Ve?ernjeg lista)

 

Problemi znanosti u Hrvatskoj (?lanak iz Glasa Koncila)

 

Danica Ramljak prva žena na ?elu Ru?era Boškovi?a (?lanak iz Nacionala)

 

HHS/NIH Director Elias Zerhouni, M.D., Opens Clinical Oncology Workshop in Croatia (?lanak s nih.gov)

 

Hrvatska na trnovitom putu ka društvu znanja (?lanak s dugirat.com)