Nenad Trinajsti? ro?en je 1936. godine u Zagrebu. Redoviti je profesor u miru na PMF-u u Zagrebu, znanstveni savjetnik u miru na Institutu Ru?er Boškovi?, ?lan je uglednog Društva hrvatskog zmaja i redoviti ?lan Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Nakon studija kemije na Kemijsko-tehnološkom fakultetu i doktorata na PMF-u u Zagrebu, boravio je nekoliko godina u SAD-u. Bio je gostuju?i profesor na 15 sveu?ilišta u Europi, Americi i Aziji.

Najve?i je hrvatski živu?i znanstvenik, s preko 9 000 citata i najve?im H-indeksom u Hrvatskoj.

Njegov znanstveni rad obuhva?a široko podru?je, protežu?i se od kvantne biologije i bioinformatike preko diskretne matematike i matemati?ke kemije do simetrija u kemiji. Primarno se bavi fizi?kom i matemati?kom kemijom, posebno kemijskom teorijom grafova, za koju možemo re?i da je uveo kao znantsvenu disciplinu, gdje je priznat kao svjetsko ime i gdje je postigao niz znanstvenih otkri?a. Neka od njih toliko su bitna, da u najpoznatijim ameri?kim udžbenicima iz fizikalne kemije ?ak nose njegovo ime, posebno njegova analiza stabilnosti konjugiranih molekula i teorija aromati?nih spojeva. Osim toga prou?ava povijest hrvatske znanosti i kemije.

Autor je oko 500 znanstvenih radova (s cijelim nizom znanstvenika u domovini i inozemstvu) i 12 knjiga, a sudjelovao je kao autor poglavlja u 27 knjiga. Ve?ina od njih je iz podru?ja kemijske teorije grafova, a njegova knjiga Chemical Graph Theory postala je svojevrstan standardni udžbenik iz toga podru?ja. Njegova zadnja djela, Ogledi o znanosti i znanstvenicima i posebno 100 hrvatskih kemi?ara, osim što su naišla na ogroman odjek, izazvala su niz reakcija, pa ?ak i napada. Tri ?lanka objavio je s nobelovcem, Harryjem Krotom.

Dugi je niz godina bio glavni urednik najja?eh hrvatskog me?unarodnog ?aospisa u prirodnim znanostima, Croatica Chemica Acta, koji je u nekim dijelovima svijeta i znanosti postao hrvatskim zaštititnim znakom. Osvojio je dvije najuglednije znanstvene nagrade u Hrvatskoj, Nagradu "Ru?er Boškovi?" (1982) i Državnu nagradu za znanost (2003.).

Iako slabo poznat u javnosti, Nenad Trinajti? je izuzetno dobar primjer današnjim generacijama naših mladih znanstvenika. Iako je bio pozivan na mnoga sveu?ilišta vani, gdje su mu nu?ena velika priznanja, samo iz domoljublja ostao je u Hrvatskoj i doprinosio hrvatskoj znanosti. Potpisnik je nekoliko peticija za bolje društvo, za sa?uvanje pravih vrijednosti u hrvatskom narodu, i protiv zabrana izražavanja (pjevanja) hrvatskim pjeva?ima, te izrazito aktivan u borbi za o?uvanje hrvatskog identiteta.

 

Iz medija:

 

Hrvatske znanstvene zvijezde (?lanak iz Nacionala) (PDF)

 

Bu?enje interesa za hrvatske kemi?are (?lanak u Vjesniku)

 

Professor Nenad Trinajsti?: Distinguished Researcher in Mathematical Chemistry (?lanak u ?asopisu Journal od Chemical Information and Modelling - broj posve?en N. Trinajsti?u)