Ivan Pejić - rođen 1962. u Živinicama, BiH. 1996. doktorirao na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 1992. magistrirao na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 1986. diplomirao na Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta "Josip Juraj Strossmayer" u Osijeku.

Od 2011. redoviti profesor u trajnom zvanju na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Predaje predmete Oplemenjivanje bilja, Molekularno oplemenjivanje bilja i Oplemenjivanje voćaka i vinove loze. Od 2006. do 2009. predstojnik Zavoda za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku, a od 2003. – 2006. prodekan za međunarodnu suradnju Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Primarno se bavi primjenom molekularnih markera u oplemenjivanju bilja, posebice primjene DNA markera u analizi genetskog srodstva i identifikaciji sorata vinove loze, voćaka i ratarskog bilja, te genetske strukture populacija kulturnog bilja i vegetativno razmnažanih sorti. 1994./95.  dio istraživanja za svoju doktorsku disertaciju izvodio je na Sveučilištu Udine (Italija, 10 mjeseci) i Državnom sveučilištu Sjeverna Karolina 1994. (SAD, 3 mjeseca). 1999. poslijedoktorsko usavršavanje na Sveučilištu Hohenheim (Njemačka, 5 mjeseci); 2013. šest mjeseci na Sveučilištu u Bolonji radeći na osuvremenjavanju nastavnih modula u okviru slobodne akademske godine. Suradnik ili koordinator više nacionalnih i međunarodnih znanstveno-istraživačkih projekata. Autor je 36 znanstvenih radova referiranih u ISI WoS (suma citata = 1022, H-index = 13). Koautor je 2 knjige (nacionalno izdanje) i 2 poglavlja u knjizi (inozemno izdanje), te suurednik jedne monografije. Bio je mentorom jednog magisterija i sedam disertacija, članom Nacionalnog vijeća za GMO (2010.-2013.), Područnog znanstvenog vijeća Biotehničke znanosti pri NVZ, te više radnih skupina, odbora i povjerenstava unutar matičnog fakulteta, sveučilišta i MZOS RH. Hrvatski predstavnik pri Međunarodnoj organizaciji za lozu i vino - OIV, Paris, France (od 2009.). Član Hrvatskog genetičkog društva (HGD), Hrvatske udruge genetičkih inženjera (HUGI), International Society for Horticultural Sciences (ISHS), European Society of Plant Breeders (EUCARPIA)